Obchodné podmienky

ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt

Obchodné meno: ejoin, s.r.o
Adresa: Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 51 900 921
DIČ: 2120826081
IČ DPH: SK2120826081

Zápis v registri: Firma ejoin, s.r.o. je zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo36924/R

Telefón: +421 424 111 111
E-mail: info@ejoin.eu
Zodpovedný vedúc: Michal Vašek

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):
Po - Pia: 7:00-15:00

Showroom, sklad a výdajné miesto:

ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom
Pondelok-Piatok od 7:00-15:00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je:
ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom

Predávajúcim je:
ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.ejoin.eu, je :
ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskejčinnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnejspoločnosti a príjemcom služieb informačnejspoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosťzvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvekzrušiť.Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňujevýlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv. „kamennej predajni“). Na obchod, podkladom ktorého bola žiadosť o rezerváciu, sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú,nakoľko ten sa uskutočňuje osobne na predajnom mieste. (nejde o internetový predaj)

2.Cena

 • Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.(za predpokladu, že táto cena nie je nulová)

3.Objednávka

 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniťpožadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 • Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniťalebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 • Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.
 • V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začínaplynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosťmodifikovaťakékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni predávajúceho.

4.Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
platba vopred na bankový účet predávajúceho:

ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK02 1111 0000 0015 3262 5006 na základe platobných pokynov, ktoré spoločnosť zasiela zákazníkovi na emailovú adresu, ktorú si zákazník zadáva pri vytváraní objednávky.

platba cez platobnú bránu.
Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.Dodacie podmienky

 • Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 • Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťoučiastočných dodávok.
 • Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a) kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava
b) slovenská pošta a.s.
c) osobne na zvolenej prevádzke - rezervácia tovaru v objednávke:

ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom

V prípade ak si zákazník objedná produkty, ktoré si vyžadujú špeciálnu prepravu kvôli bezpečnosti prepravovaného tovaru, ( nabíjacie stanice na stĺpiku, batérie, solárne panely, nadrozmerné produkty, produkty vyššej váhy), tieto produkty budú odoslané prostredníctvom prepravnej spoločnosti: Der Kurier.

6.Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

pri doprave kuriérskou spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava
s doručením do 3 – 5 pracovných dní po expedícii z nášho skladu pokiaľ je tovar skladom.

VáhaDPD CLASSIC (cena v € bez DPH)
Tovar0-3 kg3,50 €
Tovar3-5 kg3,6,-€
Tovar5-10 kg3,9,- €
Tovar10-20 kg4,3,- €
Tovar20- 31,5kg4,9,- €

Cena za dobierku je stanovená dopravcom nasledovne:

Dobierka do €Cena za dobierku bez DPH
170,- €1,- €
340,-€1,1,-€
680,-€1,3,-€
1660,- €3,0,-€
3320,-€18,25,-€
6640,-€33,20,-€

osobný odber v mieste prevádzky na adrese:
ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom – sumu za dopravu neúčtujeme.

osobný odber v mieste prevádzky na adrese:
ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
018 41 Dubnica nad Váhom
– zákazník platí za tovar, ktorý si objednal prostredníctvom objednávky cez elektronický obchod –www.ejoin.eu a v objednávke zadal možnosť prevzatia – osobný odber.

 • Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 • Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časťobjednávky doručídodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

7.Prevod vlastníckeho práva

 • Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

8.Storno kúpnej zmluvy

 • Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

9.Právo spotrebiteľavrátiť tovar bez udania dôvodu a poučeniespotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačnépovinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deňurčenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňadoručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiťpeniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10.Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
 • prekontrolovaťneporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
 • spolu s tovarom alebo dodatočnezaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

11.Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečujedoručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavaťmlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňujeopraviť osobné údaje ak sú neaktuálne
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľďalej spracúval osobné údaje
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie,fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. , ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 • Naše stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o časekoľkočasu strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 • Súbory cookies si môžete kedykoľvekvymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 • Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvekodvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 • Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvekodvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskomúčtepoužívateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľskéhoúčtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

12.Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 • Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveňod dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziaťobjednaný tovar.
 • Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 • Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

13.Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 • Neoddeliteľnousúčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačnépodmienky.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 • Pokiaľspotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosťobrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľzároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľnýchsúčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľnýchsúčastí nadobúdajú platnosť a účinnosťdňa 19.07.2021